09191266670

انـبـوه؛ روستایی زیبا شده با پولک و رنگ

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 31 فروردین 1397 در ساعت 19 : 8 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

وقتــی از روســتای آلولــک (قزویــن) بــا دوچرخــه اوج بگیــری، بــه گردنــه ای بــه اســم گردنــه «کاماســر»  در ارتفـاع تقریبـی 2200 متـری می رسـی. بعـد از اونجـا سـرازیر می شـی بـه سـمت دسـتجرد، طیاندشـت و «پـل فلـزی انبـوه» در ارتفـاع 700 متـری از سـطح دریـا کـه کنـار پـل تاریخـی «انبـوه» اسـت. پـل تاریخـی بـا آجـر سـاخته و مرمـت هـم شـده. پشـت پـل قدیمـی، پر اسـت از باغ هـای فـراوان انـار انبـوه. پـل انبـوه مـرز بیـن اسـتان قزویـن و گیـلان اسـت. پلـی کـه روی رودخانـه پـر آب شــاهرود، بــه عنــوان یکــی از شــاخه های ســفیدرود، سـوار اسـت. از پـل فلـزی انبـوه تـا خـود روسـتای انبـوه 14 کیلومتـر مسـیر رو بایـد طـی کـرد کـه بـه نظـر مـن سـخت ترین قسـمت رکابزنـی سـفر (دوچرخـه ای مسـیر قزویــن بــه ســاحل رودســر) همیــن بــود. در ایــن 14 کیلومتـر مسـیر، سـربالایی و شـیب به قـدری تنـد اسـت کــه خیلــی از قســمت های جــاده رو بایــد از دوچرخــه پیــاده بشــی، دوچرخــه ات رو بــه دســت بگیــری و هــی هل بـدی و هـل بـدی تـا مسـیر را ذره ذره، گـز کـرده باشـی. نمیشـه رکاب زد چـون شـیب بـه حدی زیـاده که چـرخ جلویـی دوچرخـه روی زمیـن بنـد نمیشـه و مـدام از زمیــن جــدا میشــه. خاصــه بعــد از کلــی زور زدن و عــرق ریختــن بــه روســتا می رســی. روســتایی بســیار جـذاب و دوسـت داشـتنی بـه اسـم انبـوه. هرچقـدر کـه مسـیر پـل فلـزی تـا روسـتا دمـار از روزگار آدم درآورده باشـه، در عـوض روسـتای انبـوه خسـتگی رو از تـن آدم در میـاره. تور طبیعت گردی

روســتای انبــوه از دو محلــه «بــالا محلــه و پاییــن محلـه» تشـکیل شـده و روسـتایی پلکانـی اسـت. یعنـی پشــت بام خانــه شــما حیــاط همســایه بالایــی اســت.  تقریبـا مثـل ماسـوله. چیـزی کـه ایـن روسـتا را دوسـت داشـتنی تر کـرده، وجـود احتـرام مـردم بومـی بـه آداب و سـنت های گذشـته اسـت. طـوری کـه وقتـی جوانـان تحصیــل کــرده انبــوه و شهرنشــین شــده بــرای بازدیــد خویشــاوندان و اســتراحت و تفریــح بــه روســتای خــود برمی گردنــد، بــا افتخــار لبــاس محلــی بــه تن شــون می کنـن کـه ایـن زیبایـی روسـتا را چنـد برابـر می کنـه. بـه جـرأت می تونـم بگـم چنـد سـاعتی رو کـه در انبـوه بودیـم زن و کودکـی رو ندیـدم کـه لبـاس محلـی بـه تن نداشـته باشـه. لبـاس محلـی زنـان روسـتا بـا رنگ هـای جـذاب، شـامل بـود از؛ دامن هـای پرچیـن، پیراهن هـای بلنـد، جلیقـه و روسـری، ترکیبـی از پارچه هـای گلـدار کـه بـا نوارهـا و پولک هـای رنگـی تزییـن شـده بودنـد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :