09191266670

راز و رمز زنده ماندن در طبیعت زیبای وحشی

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 31 فروردین 1397 در ساعت 18 : 24 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

در دنیـای کنونـی کـه هـر روز شـاهد پیشـرفت سرسـام آور علــم و فنــاوری هســتیم، نیــاز انســان بــه طبیعــت و حضــور در آنجــای خــود را از دســت نــداده اســت. چنــان کــه می بینیــم هـرگاه زمانـی بـه دسـت بی آوردآورد بـه دامـن طبیعـت پنـاه می بـرد. تحقیقــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه نشــان می دهــد کــه حضــور در طبیعــت از بهتریــن خاطــرات خــوش و خــوب زندگــی افــراد ذکــر شــده اســت و تعــداد زیــادی از افــرادی کــه در زندگــی خــود از فعــالان و یــا محافظــان طبیعــت و محیط زیســت بودهانــد، دوران کودکــی خــود را در آن به ســر برده انــد.

بــا وجــود تمــام زیبایی هایــی کــه در تور طبیعــت گردی وجــود دارد، امــا دارای خطــرات و مــواردی مشکل ســاز بــرای انســان نیــز هسـت؛ ایـن پرسـش بـه ذهـن می رسـد کـه اگـر یـک گـروه و یــا فــردی در طبیعــت و در شــرایط غیرمعمــول و پیش بینــی نشـده قـرار بگیـرد چـه اقداماتـی در جهـت رسـیدن بـه آبـادی وآبادانـی بایـد انجـام دهـد.

عوامل مؤثر در كاهش ميل به زنده ماندن

الف: ترس، نااميدي و جراحت؛

ب: خستگي، گرسنگي و تشنگي؛

پ: تنهايي؛

عؤامل مؤثر در افزايش ميل به زنده ماندن:

) ز- ن – د – ه – م – ا – ن – د – ن (

ز - زمين دشمن، وضع خود و دشمن را بررسي كن

ن - نبايد عجله بيهوده نمود

د - در نظر گرفتن موقعيت محل؛

ه - هراس و وحشت را از بين ببر

م - مأنـوس شـدن و خـوي گرفتـن بـه شـرايط غيرعـادي موجود

ا - اميد به رحمت خداوند راز و نياز با او وتقويت روحيه

ن - ناشيگري نشان ندادن

د - دكتر خود بودن

ن – نخبه شدن در هنر زندن ماندن

اگـر چنديـن نفـر هسـتيد بـه يـاد داشـته باشـيد كــه ميتوانيــد بــا رعايــت انضبــاط و هميــاري كامــل احتمــال موفقيـت گـروه خـود را چنديـن برابـر نماییـد و نـكات زيـر را مـورد توجـه قـرار دهيـد:

الــف– جهــت فعاليتهــاي دســته جمعــي زنــده مانــدن سـازمان دهيـد

ب– گروه خود را رهبري كنيد.

پ– بــه نفــرات بايــد گوشــزد كــرد كــه حســن اعتمــاد متقابــل را در بيــن یکدیگــر توســعه دهنــد.

ت– رهبــر گــروه بايدتصميمــات خــود را بــه موقــع اتخــاذ نمايــد.

ث– قــدرت تفكــر و تصميــم گيــري صحيــح و ســريع معمــوال موجــب موفقيــت در امــر زنــده مانــدن مي گــردد. بقــا در طبیعــت  بــه تمامــى اقداماتــی کــه بــا اســتفاده از وســایل موجــود در جهــت زنــده مانــدن خــود و دیگــران در طبیعـت انجـام می گیـرد، گفتـه میشـود؛ کـه خـود بـه چهـار فصــل کلــی و به صــورت سلســلهوار تعریــف شــده اســت. ایــن چهــار فصــل در واقــع اصــول کلــی و تاکتیک هــای بقــا را تعریــف می کنــد و تکنیکهــا در آن قــرار داده می شــود و هــر روزه بــر تعــداد آنهــا نیــز افــزوده می شــود. همــواره بایسـتی در ابتـدا اصـول را فراگرفـت و پـس از آن مبـادرت بـه فراگیــری تکنیک هــا کــرد. یــک نکتــه دارای اهمیــت بــرای افــرادی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد ایــن اســت کــه تســلط و تخصــص در یــک تکنیــک بهتــر از دانســتن هــزاران تکنیــک اســت کــه تســلط و تخصــص نــدارد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :