09191266670

روستایی تاریخی که دَم آب است

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 31 فروردین 1397 در ساعت 18 : 36 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

 

»دم آب» یکــی ازدهکده هــای تاریخــی ایــران اســت کــه در میــان دشــتی وســیع، میـان رشـته کوه هـای زاگـرس میانـی قـرار گرفتـه کـه آب و هـوای بـه نسـبت سـرد و خشـک و کشـاورزی انـدک امـا پربـاری دارد.

ایـن روسـتای تاریخـی، بـه آن دلیـل قابـل توجـه اسـت کـه حتـی در شـعاع بسـیار دور اطــراف آن، شــهر یــا شــهرک و یــا روســتایی کــه مشــابه قدمــت دم آب باشــد، وجــود نــدارد و نام هــای کهــن تاریخــی ماننــد: خونــداب، دَهــق، اَشــن و... همگــی نشـان دهنده قدمـت ایـن منطقـه اسـت کـه بیشـتر نامشـان از زبـان پهلـوی قدیـم گرفتـه شـده اسـت.

بـر اسـاس اظهـارات کارشناسـان میراث فرهنگـی، ایـن روسـتا از مکان هـای ویـژه ایــران اســت کــه بــا بناهــای موجــود، شناســنامه آن بــه گذشــته های بســیار دوری می رســد کــه ایرانیــان آریایــی در آن ســکونت داشــته اند. هـر چنـد کـه بسـیاری از بومیـان قدیمـی ایـن منطقه بـه شـهرهای بـزرگ و کوچک ایـران و حتـی کشـورهای خارجـی مهاجـرت کرده انـد امـا کسـانی کـه همچنـان در آن ســاکن هســتند، بــا افتخــار بــه اصالــت خــود، از قدمتــی صحبــت می کننــد کــه اجدادشــان بــرای دم آبی هــا بــه ارمغــان گذاشــته اند.

بناهـای بـر جـای مانـده از تاریخـی دور، نشـان می دهـد کـه ایـن منطقـه، جایـی معتبـر بـرای عبـور کاروانیـان جـاده ابریشـم بـوده اسـت! تور طبیعت گردی

کاروانسرایی از عهد صفویان

 همچنیــن بنــای شــکوهمند «کاروانســرای جلوگیــر» دم آب کــه از آثــار روزگار صفــوی اســت، بیــش از 400 ســال اســت کــه اســتوار باقــی مانــده و نســبت بــه کاروانســراهای موجــود در کشــور، ســالم تر بــه نظــر می رســد. مصالـح ایـن کاروانسـرا از آجـر و سـنگ و کمـی کاشـی اسـت. در محـدوده ایـن بنـا، چـاه آبـی اسـت کـه بـرای سـیراب کـردن گوسـفندان از آن اسـتفاده می شـده و هم اکنـون بـه شـماره 9047 در فهرسـت آثـار ملـی کشـور بـه ثبـت رسـیده اسـت.

قلعه هایی که هنوز ایستاده اند

امــا بناهــا و آثــار باســتانی ایــن روســتای قدیمــی بــه همیــن دو بنــای یــاد شــده، ختــم نمی شــود، بلکــه قلعه هــای دم آب از دیگــر بناهــای باســتانی ایــن روســتا اســت.

قلعه هایـی ماننـد  «قلعـه نـو»، کـه یکـی از چنـد قلعـه بـر جـای مانــده در روســتا و از بزرگ تریــن و ســالم تریــن آنهاســت و قدمـت آن بـه نخسـتین سـال های سـده 12 خورشـیدی می رسـد. ایـن بنـا از گل وخشـت خـام، سـاخته شـده و دارای 5 بـرج مـدور مخروطـی شـکل اسـت کـه در میـان روسـتا و بـرای حفـظ جـان مـردم در برابـر هجـوم مهاجمیـن و راهزنـان بنـا شـده و در حـال حاضـر نیـز بسـیار بـا شـکوه بـه نظـر می رسـد. علاوه بـر ایـن بنـا، قلعـه دیگـری معـروف بـه قلعـه «پایینـی« از دیگـر آثـار باسـتانی ایـن دهکـده اسـت کـه بـه عنـوان بنایـی قدیمی تــر از «قلعــه نــو» در فهرســت آثــار باســتانی میــراث فرهنگــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.  ایــن قلعــه در میــان روســتا بنــا شــده و درون آن خانه هــای اعیانـی زیبایـی اسـت کـه یکـی از آنهـا در دو طبقـه بنـا شـده و طبقــه بالایــی بــه کدخــدا اختصــاص داشــته اســت. قلعـه «کوچـه قلعـه» نیـز از قدیمی تریـن قلعه هـای روستاسـت کـه تنهـا دو بـرج آن برجـای مانده اسـت.

چگونه برویم؟

ایـن روسـتای کهن، 100 کیلومتـری نجف آباد و 60 کیلومتری گلپایـگان و 40 کیلومتری شـهر خوانسـار قـرار گرفتـه اسـت. در مسـیر اتوبـان تهـران به سـمت اصفهـان، پیـش از پلیس راه ، بـه سـمت علَویجـه کـه برویـد باید «هسـنیچه» را بگذرانیـد تا به دم آب برسـید.

چه زمانی برویم؟

از آنجـا کـه مسـیر راه روسـتا، بسـیار زیباسـت، بهتریـن زمـان بـرای رفتـن بـه دم آب فروردیـن تـا اواسـط تیـر مـاه اسـت. فروردیـن و اردیبهشـت، هـوای بـه نسـبت خنکـی دارد و دشـت های اطراف آن سرسـبز پر گل اسـت. خـرداد و تیرمـاه بـا وجـودی کـه هـوا اندکـی گـرم می شـود ولـی فصـل چیـدن و خـوردن میوه هاسـت! اگـر هـم بـه سـرما و هـزار رنگـی درختـان عاقه منـد هسـتید، مهـر و آبـان بهتریـن زمان سـفر بـه ایـن روستاسـت. بـه خاطر داشـته باشـید کـه بـه دلیـل کوهسـتانی و سردسـیر بودن منطقـه، جـاده ایـن روسـتا بسـیار برفگیـر و در صـورت عـدم تجهیـزات لازم در فصل سـرما راهـی خطرنـاک در پیـش روی خواهیـد داشـت.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :