09191266670

سفر به نخستین کمپ طبیعی کشور سـکو ت شـبانه

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 31 فروردین 1397 در ساعت 18 : 11 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

روسـتای گردشـگری و کمـپ کویـری «متین آبـاد» در جنــوب اســتان اصفهــان، بــا جاذبه هــای تفریحــی، حیـات وحـش و طبیعـی منحصربه فـردیکـی از بهتریـن مقاصــد طبیعت گــردی در فصــل پاییــز اســت.

فصلـی از سـال مقصدهـای بسـیاری بـرای سـفر در پیش روی مــا اســت. بــا فــرا رســیدن پا ییــز و شــش مــاه دوم سـال بـا توجـه بـه خنک تـر شـدن هـوا، زمـان مناسـبی بــرای گشــت وگذار در کویرهــای فــلات مرکــزی ایـران اسـت. آسـمان لاجـوردی روز کویـر و سوسـوی ســتارگان درخشــان در شــب می توانــد چشــمان هــر مســافر بیابانگــرد رمیده دلــی را شــفا دهــد. در دل ایــن کویرهــا می توانیــد بــه روســتای هــدف گردشــگری متین آبــاد هــم ســری بزنیــد.

کمـپ متین آبـاد کـه بـه عنـوان اولیـن کمـپ طبیعـی در ایـران بـر اسـاس گردشـگری پایـدار و بـر مبانـی اولیـه اکوتوریسـم پایـدار ایجـاد شـده اسـت، در ۲۵ کیلومتـری جنـوب نطنـز و ۶۰ کیلومتـری جنـوب شــرقی کاشــان قــرار دارد. کمــپ متین آبــاد از همــان ابتــدا بــا محیط زیســت دســت دوســتی داده و تــاش دارد تــا از انرژی هــای طبیعــی اســتفاده کنــد. بــرای مثـال در ایـن کمـپ از منابـع تجدیدشـدنی ماننـد انرژی خورشـیدی و انـرژی حرارتـی بـادی اسـتفاده می شـود.  بــا ایــن امکانــات ظرفیــت گرمایــی آب در حمــام و آشــپزخانه بــرای ۱۰۰ نفــر در روز مهیاســت.

هـدف از احـداث ایـن کمـپ فراگیـری از تور طبیعـت گردی، تماشــای حیات وحــش منحصــر بهفــرد منطقــه شــامل پرندگانـی از قبیـل زاغ بـور، هوبـره، تیهـو و چـکاوک، آشـنایی بـا پوشـش گیاهـی کویـری و گیاهـان زراعـی و کشــاورزی محلــی، عکاســی از مناظــر بدیــع، رصــد ســتارگان در شــب و ماجراجویانه تــر از این هــا، شترســواری٬ پیــادهروی و دوچرخه ســواری در کویــر، اسـتفاده از ویژگی هـای آب وهوایـی بـه همـراه آرامـش موجـود در منطقه و مدیتیشـن بـر روی شـن های کویری به نوعــی گردشــگری ســلامت را بــرای مــا تعریــف می کنـد. ایـن کمـپ بـه همـت مهنـدس اشـرف واقفـی ریـگ در ابتـدای رمل هـای بـزرگ کویـر منطقـه بنـد واقـع در جنـوب دریاچـه نمـک مسـیله (۸۰ کیلومتـر) و نزدیکتریـن مسـیر بـه قلعـه کرشـاهی و مسـقط الـراس آسـتان آقاعلـی عبـاس احـداث شـده اسـت.

 موقعیـت جغرافیایـی متین آبـاد و قـرار گرفتـن آن در نزدیکــی دو شــهر بــزرگ کاشــان و اصفهــان از یــک طــرف و نزدیکــی بــه طبیعــت کویــر و کوهســتان از طـرف دیگـر تنـوع و گوناگونـی سـفرهای گردشـگری کوتاه مــدت را امکانپذیــر کــرده اســت. آنچــه کــه ایــن کمــپ را از دیگــر نقــاط متمایــز می کنــد، بیشــتر از هــر چیــز تضادهــای طبیعــی موجــود در طبیعــت منطقـه اسـت. تضـاد رنگ هـا،عـوارض زمیـن، پوشـش گیاهــی، دشــت و مزرعــه، ســبزی و خشــکی و... کــه باعــث شــده مســافران بــا حضــور در ایــن کمــپ، لحظــات خــوش وخاطرهانگیــزی را بــرای خــود رقــم بزننـد.

سـاکنان فعلـی ایـن دشـت مردمانـی هسـتند کـه در کمتـر از ۳۰۰ سـال پیـش بـه علت شـرایط نسـبتا مناسـب )وجــود آب، خــاک حاصل خیــز و...( در ایــن دشــت سـاکن شـده اند و دارای آداب و رسـومى‌دیرینه هسـتند. جشـن «برداشـت محصـول» و جشـنهای باسـتانی ایـران از جملــه «مهــرگان»، «چهارشنبهســوری» و «یلــدا» از مناســبت هایی اســت کــه مــردم متین آبــاد آنهــا را گرامى‌می دارنــد.

جاذبه های تفریحی

 تماشــای طبیعــت و حیــات وحــش منحصربه فــرد کویـر، اولیـن دلخوشـی مسـافران اکوکمـپ متین آبـاد اســت. تماشــای روبــاه شــنی، گربــه شــنی، گــرگ، بزمجه بیابانــی، جــرد، خرگــوش و پرندگانــی نظیــر )اندمیـک ایـران)، هوبـره، تیهـو و چـکاوک و همچنیـن آشـنایی بـا پوشـش گياهـی کویـری نظیـر گـز، طـاق و گـون در متین آبـاد امکانپذیـر اسـت. رصـد سـتارگان بـا تلسـکوپ در آسـمان صـاف و پـر سـتاره متین آبـاد، تصویــری همیشــگی در ذهــن شــما باقــی خواهــد گذاشــت. ایــن امــکان بــر روی تــراس و از ســاعت ۲۲ بــه بعــد میســر اســت. شــتر ســواری، دوچرخه ســواری و موتــور ســواری در تپه هــای شــنی بیابــان از جملــه فعالیت هـای ادونچـر کمـپ متین آبـاد اسـت. بازدیـد از مــزارع پــرورش شــتر، شــترمرغ و اســب از تجربه هــای کمیابــی اســت کــه در متین آبــاد بــه دســت می آیــد. هنگامى‌کــه بــه قســمت پــرورش و نگهــداری شــتر رفتیـد، یادتـان باشـد کـه اکثـر شـترها اسـم دارنـد. حنـا، جمیلـه، خـان، برفـی، طوسـی، آهـو، سـالار، گلـی و... اســتفاده از ویژگی هــای آب وهوایــی، مدیتیشــن در شــنها و عکاســی از مناظــر بی بدیــل روز و شــب کویـر ذهـن شـما را از شـلوغی های شـهر پـاک خواهـد کــرد. بــه دلیــل شــرایط خــاص اقلیمى‌منطقــه، انــواع صیفیجـات و سـبزیجات متناسـب بـا فصـول مختلـف در مزرعــه کمــپ کشــت می شــود کــه تمامــا بــدون اسـتفاده از سـموم شـیمیایی بـوده و به صـورت ارگانیک تولیـد می گردنـد، عـلاوه بـر آن باغ هـای انـار، پسـته و دیگـر میوه هـای فصلـی در دسـترس گردشـگران قـرار دارد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :